Q: Reflection of the change of currency exchange rates when formation of the charter capital of a resident company in foreign currency.

Відповідь:

Згідно з п. 4 НП (С) БО № 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (зі змінами та доповненнями) (далі – НП (С) БО № 21), монетарними статтями є статті грошових коштів, активів і зобов’язань, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (визначеній) сумі грошових коштів або їх еквівалентів.

Таким чином, несплачений капітал є монетарною статтею відповідно до п. 4 НП (С) БО № 21.

Відповідно до п. 8 НП (С) БО № 21, визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу. При цьому курсові різниці від перерахунку монетарних статей від інвестиційної та фінансової діяльності відображаються у складі інших доходів і витрат.

У складі іншого додаткового капіталу, згідно п. 9 НП (С) БО № 21 відображаються курсові різниці у разі здійснення фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України.

Таким чином, згідно НП (С) БО № 21, при формуванні статутного капіталу підприємства-резидента підприємство визначає курсові різниці на дату здійснення засновниками внесків до статутного капіталу в іноземній валюті. При цьому курсові різниці відображаються за рахунком 974 «Витрати від не операційних курсових різниць», 744 «Дохід від не операційних курсових різниць» в кореспонденції з рахунком 46 «Неоплачений капітал».

До 01.04.2010 р., згідно з пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (далі – ЗУ № 334/94), валютна заборгованість засновника щодо внесення грошових коштів до статутного капіталу підприємства не підлягала перерахунку.

З 01.04.2011 р., згідно з пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, валютна заборгованість засновника щодо внесення грошових коштів до статутного капіталу підприємства підлягає перерахунку згідно з нормами НП (С) БО № 21 з подальшим відображенням результату перерахунку в складі доходів або витрат при визначенні податку на прибуток за звітний період.

TOP