Due Diligence

Головна мета проведення Due diligence (Дью ділідженс) – це формування повного уявлення про реальний фінансовий стан компанії і про всі ризики, які можуть чинити на нього негативний вплив.

Ми маємо багаторічний успішний досвід з проведення Due Diligence.

Процедура Due Diligence зазвичай складається з наступних основних блоків:

 • податковий Due Diligence;
 • операційний Due Diligence;
 • юридичний Due Diligence;
 • фінансовий Due Diligence.

Необхідність в проведенні Due diligence виникає у випадках:

 • продажу свого бізнесу;
 • покупки готового бізнесу;
 • відкриття діяльності за кордоном;
 • створення спільного підприємства або злиття компаній;
 • представлення доказів спроможності іноземному партнеру або інвестору;
 • перевірки надійності та платоспроможності свого контрагента;
 • перевірки ефективності роботи дочірніх компаній.

Процедура

Для проведення процедури Due diligence залучається група з фінансових аналітиків, оцінювачів та експертів, аудиторів і юристів.

Оцінювачі та фінансові аналітики

Робота цієї команди направлена на визначення ринкової привабливості об’єкта інвестування, найбільш ефективного використання та ринкової вартості.

Процедура оцінки, згідно використовуваним стандартам, буде включати наступні кроки:

 • ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних;
 • ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих ризиків;
 • вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур;
 • аналіз результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
 • складання звіту та висновку про оцінку майна.

Технічний Дью Ділідженс (technical due diligence)

Технічний Дью Ділідженс полягає у перевірці проектної, кошторисної і технічної документації. При підготовці будівельної документації особливу увагу звертати на перевірку прийнято робочого проекту інженерних комунікацій.

Послуги з проведення будівельно-технічного Due Diligenсe включають:

 • оцінку якості будівельно-монтажних робіт (БМР);
 • аналіз кошторисів згідно з державними нормами та розцінками;
 • аналіз розрахунків СМР;
 • оцінку дефектів і збитку.

Аудитори

Завдання аудиторів, визначити фінансові та податкові ризики, оцінити достовірність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.

Економічний Дью ділідженс (economical due diligence) включає в себе всі матеріальні аспекти діяльності, тобто господарське та майновий стан, становище у фінансовій сфері, стан грошових розрахунків і т.д.

При цьому структура даних, які будуть надавати аудитори, може виглядати наступним чином:

 • Аналіз структури виручки і витрат Компанії за аналізований період, аналіз основних показників діяльності Компанії;
 • Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, що відноситься до витрат Компанії. Вибірковий аналіз якості та повноти документів, що підтверджують витрати Компанії;
 • Аналіз основних засобів: загальний склад, нарахований знос, результати переоцінки;
 • Аналіз фінансових вкладень Компанії;
 • Аналіз дебіторської заборгованості;
 • Аналіз запасів Компанії: склад, вартість, динаміка, неліквіди;
 • Аналіз кредиторської заборгованості;
 • Аналіз кредитних договорів та зобов’язань: склад кредиторів / позикодавців і обсяг залучених коштів, умови залучення кредитів і позик
 • Аналіз умовних зобов’язань (штрафи; пені; поручительства, видані в забезпечення боргів третіх осіб; векселя; позови, пред’явлені Компанії; застави та інші речове-правові обтяження майна Компанії);
 • Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов’язань, відображених за балансом Компанії;

Розгляд та коментарі з перерахованих питань з виділенням будь-яких потенційних податкових ризиків і вигод. Виявлення, узагальнення і, по можливості, цифрове вираження всіх істотних податкових ризиків, неврахованих і (або) потенційних податкових зобов’язань, наявних у компанії.

Юристи

Правовий Дью ділідженс (legal due diligence) вважається одним з найважливіших.

Юридична Дью ділідженс включає в себе розгляд наступних питань (на підставі відповідних документів):

 • Корпоративне управління (документи, що визначають корпоративне управління компанії, установчі документи компанії);
 • Акції та акціонери компанії:
 • Регулюючі аспекти діяльності компанії (ліцензії та дозволу);
 • Основні контракти та інші транзакції;
 • Документи, що підтверджують майнові права компанії;
 • Персонал і трудові відносини;
 • Судові позови та інші претензії

Проведення юридичного Дью ділідженс дозволяє:

 • оцінити інвестиційну привабливість підприємства або емітованих ним корпоративних прав, як об’єктів купівлі-продажу;
 • запобігти скасування державної реєстрації підприємства, або визнання недійсними установчих документів;
 • запобігти визнання угод підприємства недійсними або фіктивними
 • запобігти застосуванню до підприємства штрафних та адміністративно-господарських санкцій
TOP